Fabrieksgarantie

1 jaar garantie

Alle producten van VONDOM S.L.U. Ze hebben een beperkte contractuele garantie van twee jaar tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantievoorwaarden, die deel uitmaken van en door verwijzing zijn opgenomen in deze Overeenkomst.

Voor consumenten die in aanmerking komen voor consumentenbeschermingswetten of -regelgeving in hun land van aankoop of, indien een ander land van verblijf, zullen de voordelen die worden verleend door deze garantie een aanvulling zijn op alle rechten en beschermingsmaatregelen die worden verleend door dergelijke wetten en regelgeving op het gebied van consumentenbescherming. Deze garantie sluit de rechten van consumenten niet uit, beperkt of schort ze niet op wegens niet-nakoming van het verkoopcontract. Sommige landen, staten en regio's staan ​​de uitsluiting of beperking van incidentele schade, gevolgschade of gevolgschade niet toe of staan ​​geen beperkingen of voorwaarden toe met betrekking tot de duur van productgaranties; daarom zijn de hieronder beschreven beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, maar u mag Mogelijk hebt u ook andere rechten die van land tot land, van staat tot regio of van staat tot regio verschillen. Deze beperkte garantie is onderworpen aan de wet die van toepassing is op de staat van aankoop van het product.

Vondom s.l.u., de garantiegever onder deze beperkte garantie, wordt vermeld aan het einde van dit document, afhankelijk van het land of de regio waarin het product is gekocht.

GARANTIEBEPERKINGEN

De garantieverplichtingen van Vondom zijn beperkt tot de onderstaande voorwaarden:

Vondom, zoals gedefinieerd in de onderstaande tabel, garandeert dat dit Vondom-product vrij is van materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik gedurende een periode van EEN (1) JAAR vanaf de datum van aankoop door de eindgebruiker/consument (“Garantieperiode ”). Als er zich een productdefect voordoet en Vondom een ​​geldige claim ontvangt binnen de Garantieperiode, kan Vondom, naar eigen keuze en voor zover de van toepassing zijnde dwingende regelgeving dit toestaat: (1) het productdefect kosteloos repareren voor het gebruik van vervangende onderdelen die nieuw of gelijkwaardig aan nieuw wat betreft prestaties en betrouwbaarheid, (2) het product inruilen voor een product dat nieuw of gelijkwaardig aan nieuw is wat betreft prestaties en betrouwbaarheid en dat ten minste functioneel gelijkwaardig is aan het originele product, of (3) de aankoop terugbetalen prijs van het product. Vondom kan u verzoeken om degene te zijn die de defecte onderdelen vervangt door de nieuwe of gereviseerde reserveonderdelen die Vondom u levert in overeenstemming met de bepalingen van deze garantie.Elk product of reserveonderdeel, inclusief elk door de gebruiker te installeren onderdeel dat uiteindelijk is geïnstalleerd door de gebruiker of consument in overeenstemming met de door Vondom geleverde instructies, zal het worden geacht te zijn gegarandeerd voor een van de volgende twee voorwaarden die een langere dekking in hun voordeel vaststellen: de resterende garantietermijn op het originele product of de garantie periode van negentig (90) dagen vanaf de datum van vervanging of reparatie. Wanneer een product of onderdeel wordt geruild, wordt elk vervangend onderdeel uw eigendom en wordt het vervangen objectelement eigendom van Vondom. De onderdelen die door Vondom zijn geleverd in overeenstemming met de bepalingen van deze garantie, moeten worden gebruikt met betrekking tot die producten waarvoor een garantieservice is aangevraagd. Wanneer een terugbetaling wordt gedaan, moet het product waarvoor de terugbetaling wordt gedaan, worden teruggestuurd naar Vondom en wordt het eigendom van Vondom.

UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

Deze beperkte garantie is uitsluitend van toepassing op producten vervaardigd door of voor Vondom die kunnen worden geïdentificeerd door het aanbrengen van het merk "Vondom", de handelsnaam of het logo. Vondom is niet verantwoordelijk voor enige schade die ontstaat als gevolg van het niet opvolgen van de instructies met betrekking tot het gebruik van het product.

Deze garantie is niet van toepassing op: (a) verbruiksartikelen zoals batterijen, tenzij de schade het gevolg is van materiaal- of fabricagefouten, (b) cosmetische of cosmetische schade, inclusief maar niet beperkt tot krassen, spleten. deuken of gebroken plastic in havens, (c) schade veroorzaakt door het gebruik van niet-Vondom-producten; (d) enige schade veroorzaakt door een ongeluk, verkeerd gebruik, verkeerd gebruik, overstroming, brand, orkaan of andere externe oorzaken; (e) enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product buiten het toegestane gebruik of waarvoor het door Vondom is bedoeld; (f) enige schade veroorzaakt door een dienst uitgevoerd door een persoon die geen vertegenwoordiger is van Vondom of een geautoriseerde dienstverlener (inclusief verbeteringen of uitbreidingen); (g) elk product of onderdeel dat vanuit functioneel of capaciteitsoogpunt is gewijzigd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Vondom; (h) als een Vondom-serienummer is verwijderd of gewist.

Voor zover wettelijk toegestaan, zijn deze garantie en de hierboven vermelde beschermingsmaatregelen exclusief en vervangen ze

elke andere garantie, beschermingsmaatregel of voorwaarde, mondeling of schriftelijk, wettelijk afdwingbaar, expliciet of impliciet. voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat, wijst vondom uitdrukkelijk alle wettelijk vastgelegde of impliciete garanties af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel en tegen verborgen gebreken of verborgen gebreken. Indien Vondom wettelijk verstrekte of impliciete garanties wettelijk niet kon weigeren, zullen genoemde garanties worden opgevat als beperkt in termen van hun duur, en voor zover toegestaan ​​door toepasselijk recht, tot de duur van deze garantie en tot de reparatie- of vervangingsservice zoals en zoals gespecificeerd door vondom.

Geen enkele Vondom-dealer, agent of medewerker is bevoegd om enige wijziging, uitbreiding of toevoeging aan deze garantie aan te brengen. Als een bepaling als onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, wordt de wettigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen niet aangetast of beschadigd.

Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving en behalve zoals bepaald in deze garantie, is vondom niet aansprakelijk voor enige vergoeding voor directe, speciale, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit een schending van garantie of voorwaarde of onder enige juridische theorie, inclusief , maar niet beperkt tot, elk verlies als gevolg van niet-gebruik; verlies van inkomen; verlies van werkelijke of verwachte winst (inclusief verlies van contractwinst); verlies van gebruik van geld; verlies van verwachte besparingen; verlies van zaken; verlies van kans; verlies van goodwill; verlies van reputatie; verlies, beschadiging of vervorming van gegevens; of enig indirect verlies of gevolgschade, ongeacht de oorzaak, inclusief vervanging van apparatuur en eigendommen en het niet handhaven van de vertrouwelijkheid van gegevens die in het product zijn opgeslagen.De voorgaande beperking is niet van toepassing op claims voor overlijden of persoonlijk letsel, of enige andere wettelijk bindende aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden die duidelijk kwaadwillig of opzettelijk zijn. Vondom wijst elke verklaring af dat Vondom een ​​product mag repareren dat onder deze garantie valt.

VERKRIJG GARANTIESERVICE

Bestudeer alstublieft de hulpbronnen waarnaar in de documentatie wordt verwezen correct na gebruik van deze bronnen, neem contact op met Vondom-vertegenwoordigers of, indien van toepassing, een Vondom-winkel of met een geautoriseerde Vondom-serviceprovider. Als u telefonisch contact opneemt met Vondom, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht, afhankelijk van uw locatie op dat moment. Een Vondom-vertegenwoordiger of een geautoriseerde Vondom-serviceprovider zal u helpen bepalen of uw product garantieservice nodig heeft en, zo ja, zal u informeren hoe Vondom deze zal leveren. U moet samenwerken bij het vaststellen van de problemen of kenmerken van uw product en het Vondom-garantieproces volgen.

Vondom kan de garantieservice verlenen in elke Vondom-winkel of een door Vondom geautoriseerde serviceprovider wanneer de service wordt uitgevoerd in genoemde vestiging, of de Vondom Store of Vondom geautoriseerde serviceprovider kan het product naar een reparatiebedrijf sturen voor reparatie, of door u de benodigde documentatie te sturen (als u de originele verpakking van het product niet heeft, zal Vondom u een geschikte verpakking sturen om het te verzenden) waarmee u het product naar een Vondom-reparatieservicebedrijf kunt sturen voor reparatie, of door u met alle nieuwe of door de gebruiker herbouwde vervangende producten of onderdelen waarmee u uw eigen product kunt repareren of wijzigen (“DIY Service”). Zodra u het vervangende product of delen daarvan ontvangt, worden het originele product of de originele onderdelen eigendom van Vondom en stemt u ermee in de instructies op te volgen, inclusief, indien van toepassing, het terugsturen van het originele product of originele onderdeel naar Vondom in overeenstemming met met de verstrekte instructies. Bij het uitvoeren van een doe-het-zelfservice waarbij het originele product of het originele onderdeel moet worden geretourneerd, kan Vondom als garantie voor naleving een machtiging verlangen om een ​​bedrag in rekening te kunnen brengen dat gelijk is aan de verkoopprijs van het te repareren product of onderdeel daarvan. en gelden eveneens verzendkosten. Als u de instructies opvolgt, zal Vondom de autorisatie voor het in rekening brengen annuleren en daarom wordt u geen bedrag in rekening gebracht voor het product of een deel daarvan of de verzendkosten. Als u het product of een deel ervan niet volgens de verstrekte instructies retourneert, zal Vondom het geautoriseerde bedrag van uw rekening afschrijven.

Garantieservice, beschikbaarheid van onderdelen en reactietijden kunnen verschillen per land van aanvraag. Serviceopties kunnen op elk moment worden gewijzigd. U bent mogelijk verantwoordelijk voor de verzend- en administratiekosten als het product niet kan worden gerepareerd in het land waar service nodig is. Als u garantieservice wilt in een land dat niet het land is van aankoop van het product, moet u voldoen aan alle wettelijke verplichtingen en exportprocedures en bent u verantwoordelijk voor eventuele douanerechten, I.V.A. of enige andere toepasselijke belasting of heffing.

Om een ​​internationale garantieservice uit te voeren, kan Vondom defecte producten en onderdelen repareren of vervangen door andere producten of onderdelen die voldoen aan lokale normen.In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kan Vondom u vragen om een ​​aankoopbewijs te overleggen en/of te voldoen aan de registratievereisten voordat u garantieservice ontvangt. Raadpleeg de bijgeleverde documentatie voor meer informatie over deze en andere kwesties met betrekking tot het verkrijgen van garantieservice.

Vondom zal de informatie van haar klanten onderhouden en gebruiken in overeenstemming met het Privacybeleid voor klanten van Vondom.

.